Vedtægter for ITA - Danmark og ITA - International

Rules for ITA Denmark and ITA - International

Vedtægter for ITA - Danmark. Læs mere her

 

Rules for ITA - International. Read more

 

 
 

§ 1: Foreningens navn er "International Teacher Association, Denmark" og postadressen er formandens bopæl.

§ 2: "International Teacher Association" er en mellemfolkelig, pædagogisk forening.
Foreningens formål er at fremme fred, menneskerettigheder og demokrati.

§ 3: Foreningens formål søges opnået gennem en fælles national og international dialog i form af pædagogiske konferencer, udvekslinger af lærere, elever og pædagogiske materialer samt et internationalt blad "INTERNATIONAL TEACHER POST" og dets netværk "International Teacher's Association". Endvidere ved medlemskab af "International Peace Bureau" i Geneve samt FN-forbundet, Danmark.

§ 4: Generalforsamlingen i forbindelse med årsmødet er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned.
Den indkaldes med mindst 4 ugers varsel med angivelse af tid og sted samt dagsorden.
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er på dagsordenen.
Evt. ved afstemning.

§ 5a: På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab og budget forelægges skriftligt til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Valget gælder 2 år ad gangen.
Suppleanten vælges hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
7. Valg at 2 revisorer og 1 suppleant.
8. Eventuelt.
 
§ 5b: Efterårsmøde i november:
1. Beretning om og evaluering af årets aktiviteter/rejser.
2. Årsplanen drøftes og nye ideer tilføjes.
 


§ 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det, eller mindst 10% af de kontingentbetalende medlemmer skriftligt begrunder det og fremsender forslag til dagsorden.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 3 måneder derefter, og endelig dagsorden fremsendes senest 14 dage inden mødets afholdelse.

§ 7: Foreningens daglige arbejde varetages af bestyrelsens 4 medlemmer. Kun en enig bestyrelse og/eller et flertal ved generalforsamlingen kan forpligtige foreningen.
Decentralt kan lokalgrupper arbejde under foreningens navn og formål, men de kan aldrig juridisk eller økonomisk forpligtige hovedforeningen.

§ 8: Opløsning:
Foreningen kan besluttes opløst med simpelt flertal på en
generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Er dette antal ikke til stede, kan beslutning om opløsning træffes på en ny generalforsamling, indkaldt med mindst 3 ugers varsel og afholdt senest 3 måneder efter den første generalforsamling, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Dersom foreningen ved opløsningen ejer formue, vil denne - efter behørig opfyldelse af alle forpligtelser - være at overdrage til en anden forening eller institution med beslægtede formål.

§ 9.: Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med den fastsatte tidsfrist.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 13. april 2002

 

  

http://international-teacher.dk/international-teacher.dk/Vedt%C3%A6gter/LOGO%20reenset.jpg

RULES OF INTERNATIONAL TEACHER ASSOCIATION.

§ 1: The name of the organisation is INTERNATIONAL TEACHER ASSOCIATION and is a union and network of national “International Teacher-organisations”.

§ 2: INTERNATIONAL TEACHER ASSOCIATION is an international (intercultural) pedagogical organisation which purpose is to promote human rights, democracy and peace.

§ 3: The goals of the organisation has to be reached by a common national and international dialogue, by pedagogical meetings, conferences, exchange of teachers, students and pedagogical materials and projects, support-projects etc. together with an international quarterly magazine ”INTERNATIONAL TEACHER POST”.

§ 4: The general meeting is the highest authority of the organisation. Ordinary general meeting has to be held every year. Place and time must be announced by IT-Post at least 3 month before the meeting. Resolutions can only be made on matters mentioned in the agenda. If it is necessary by voting.

§ 5. The agenda of the ordinary general meeting has to include

1. Election of a chairman.

2. Report by the president. Approval by the meeting.Including report from anylocal organizations

3. The written and checked account and budget is presented by the cashier. Approval by the meeting.

4 Lay down the subscription for the coming year.

5. Received proposals

  
6. Electing the international committee.

Each country can be represented in the international committee by one national elected member. Members are elected for 2 years. During the first period half of the members are only elected for 1 year.
The committee makes its own constitution. (President, vice-president, cashier, secretary, fields of responsibility: web-site, IT-Post, fund-raiser etc)
The committee works out the annual working plan.

 

7. Election of 2 auditors and 1 substitute.

8. Any other business

 
§ 6: An extraordinary general meeting has to be held if at least half of the committee members insist in written form to the president. Time and place for the extraordinary general meeting has to be published in the coming IT-Post.

§ 7: The daily work is done by the president and committee members.
International members can create local groups working from the international legislative clauses. The committee establish quotas and guidelines for donations and projects.
The local groups delivers an annual report to the ITA chairman -  Denmark

§ 8: Dissolution can be done by a simple majority by an extraordinary general meeting.

If the organisation has any fortune this has to be given another organisation with a similar goal after all obligations has been paid.

§ 9: This law can be changed when a proposal according to change(s) has been added to the agenda of an ordinary general meeting or an extraordinary general.

 

This law was adopted by the ITA-meeting in Samara July 2006.

 

Signed by President and committee Samara, Russia 2006.